Archive for Tháng Ba, 2012

Posted on Tháng Ba 27th, 2012 by Trung Nguyen  | 

Ý nghĩa của Kỳ Môn Y Pháp

Cho đến nay trên phạm vi toàn cầu, hầu hết các cây, con trên mặt đất ở rừng núi, dưới biển khơi, sông suối, đã được ghi danh trong thực vật chí, động vật chí ở từng quốc gia, từng vùng địa lý. Song hành với nó, việc thống kê các cây, con làm thuốc […]