Bảo tồn và phát triển nhân sâm Ngọc Linh – VTV2

Ban Khoa Giáo đài truyền hình Việt Nam, VTV2 thực hiện tháng 4 năm 2012.

Tags: , ,